نشید زیبای « مــــــلکا» با صدای فرهاد قایدی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی     ***      نروم جز به همان ره که توام راهنمایی شعر زیبای “ملکا ذکر تو گویم” یکی از بهترین اشعار عرفانی و از آثار بی نظیر شاعر بزرگ اهل سنت سنایی غزنوی، شاعر قرن پنجم و ششم هجری است. شعر مذکور یکی از آثاری است […]