لغتنامه عربی «مقاییس اللغه»

«مقاییس اللغه» بهترين كتابي كه مي تواند راهنماي ما در يافتن معاني ريشه اي الفاظ قرآن باشد. كتاب المقاييس، نگارش احمدبن فارس بن زكريا،متوفاي سال ۳۹۵ است.اين كتاب در شش جلد در مصر چاپ شده و تمام سعي مؤلف كتاب اين است كه معاني ريشه اي الفاظ را دراختيار ما بگذارد ؛ آن گاه يادآور […]