سخنراني مولانا بهزاد فقهي – ديدار سراسري دانشجويان اهل سنت

همه ساله در دارالعلوم مكي زاهدان همايش هايي با عنوان ديدار سراسري انشجويان با علما و انديشمندان برگزار ميشود. در سال گذشته نيز همايش دانشجويي دارالعلوم مكي زاهدان ا رونق تر از سالهاي ديگر برگزار شد. يكي از سخنرانان اين ديدار مولانا بهزاد فقهي از علماي خراسان بودند كه طرفداران زيادي در بين مردم بالخصوص […]