کتاب مجموعه داستانهای «کلیــد اســرار»

آن هنگام که همه ی درهای امید به رویت بسته می شوند و زمین پهناور در دیدگانت به تنگی می گراید، ندای فطرت و سرشت تورا تنها و تنها به درگاه آفریدگارت می خواند. چون بنده دست تضرع و زاری به سوی پروردگار خویش دراز کند و با دعا و مناجات درِ ملکوتی اورا بکوبد، […]

«داستان های اهل سنت» برای اندرویدی ها

داستان های بزرگان سراسر پند و اندرز هستند برای آنان که به دنبال حق و حقیقت هستند. داستان هایی که در آن قهرمان داستان مردانی خدایی بودند که میتوان دین را به صورت عملی در زندگی آنان و در مواجه شدن آنها با مشکلات و روش برخوردشان با مشکل آموزه هایی ماندگار و راه هایی […]